top of page

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky Petra Jarolímová dle GDPR

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky Petra Jarolímová dle GDPR vydaných fyzickou osobou Petra Jarolímová, IČ: 05036542, se sídlem Pernerova 3, 186 00 Praha 8 („Zásady“ a „Petra Jarolímová“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Petra Jarolímová (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování fotografických činností a vzdělávacích akcích, specializované návrhářské činnosti, činnosti reklamních agentur, maloobchod v nespecializovaných prodejnách, zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení a tím souvisejících služeb. K jakým účelům a jak dlouho Petra Jarolímová tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Petra Jarolímová a návštěvníků internetových stránek provozovaných Petra Jarolímová, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči fyzické osobě Petra Jarolímová.
Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Petra Jarolímová jako správce dle čl. 13 GDPR.

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je fyzická osoba Petra Jarolímová schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany fyzické osoby Petra Jarolímová dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění objednávky. Jedná se zejména o:

 • jméno a příjmení

 • datum narození (pokud je poskytnuto)

 • adresa domů (pokud je poskytnuta)

 • fakturační adresa

 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí

 • identifikační údaje plátce vyúčtování

 • podpis na smlouvě o ochraně osobních údajů

 • typ pohlaví

 • fotografie zákazníka

2. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo

 • kontaktní e-mail

3. Údaje o odebíraných službách

 • druh a specifikace poskytované služby

 • objem poskytnutých služeb a jejich cena

 • předchozí fotografování, na kterém byly služby poskytnuty

4. Údaje z komunikace mezi Petra Jarolímová a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi fyzickou osobou Petra Jarolímová a zákazníkem. Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem.

5. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Petra Jarolímová, ale jejich zpracování umožní fyzické osobě Petra Jarolímová zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách fotografických a vzdělávacích akcí. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Petra Jarolímová (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením)

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě objednávky, smlouvy, oprávněného zájmu Petra Jarolímová nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění objednávky, smlouvy, pořízení a zpracování fotografií a z důvodu oprávněných zájmů Petra Jarolímová

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění objednávky, smlouvy, pořízení a zpracování fotografií a ochranu oprávněných zájmů Petra Jarolímová je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění objednávky, smlouvy, registrace na fotografování)

 • vyúčtování za služby (plnění objednávky, smlouvy, registrace na fotografování)

 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

 • evidence účasti na fotografických a vzdělávacích akcích 

 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění objednávky, smlouvy, registrace na fotografování)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků služeb Petra Jarolímová, je fyzická osoba Petra Jarolímová oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace s fyzickou osobou Petra Jarolímová po dobu 10 let ode dne ukončení poslední objednávky, smlouvy, registrace na fotografickou a vzdělávací akci fyzickou osobou Petra Jarolímová.

Faktury vystavené fyzickou osobou Petra Jarolímová jsou archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení plnění objednávky, smlouvy, registrace na akci archivovány.

Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti nejsou zpracovávány.

2. Zpracovávání údajů zákazníků služeb Petra Jarolímová se souhlasem pro obchodní účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníka služby Petra Jarolímová s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely. Pro období od 25. 5. 2018 nabírá fyzická osoba Petra Jarolímová nový souhlas pro obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je v textu souhlasu.

Se souhlasem pro obchodní účely bude fyzická osoba Petra Jarolímová od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro informování o pořádaných fotografických a vzdělávacích akcích fyzické osoby Petra Jarolímová nebo třetích stran a v souvislosti s informováním zákazníka, a to písemně, elektronicky, telefonicky. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými nabídkami akcí dle zájmu zákazníka.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Petra Jarolímová a následujících 10 let poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá.

Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu) a to po dobu, po kterou je Petra Jarolímová oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 10 let ode dne ukončení služby poskytované fyzickou osobou Petra Jarolímová, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Petra Jarolímová pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává fyzická osoba Petra Jarolímová s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely oslovení s nabídkou služeb a informací o vzdělávacích akcích.

C. Sdílení osobních údajů s jinými správci

Fyzická osoba Petra Jarolímová nesdílí osobní údaje s jinými správci.

D. Kategorie příjemců osobních údajů

Fyzická osoba Petra Jarolímová při plnění svých závazků a povinností z objednávek a smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů (fotografické weby, poskytovatel www stránek, aplikace k tištění fotografií u třetích subjektů, generování faktur, účetní). Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od fyzické osoby Petra Jarolímová, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje v rozsahu bodu A1. a 3. (s výjimkou data narození, adresy domů a podpisu na smlouvě), poskytnuté v nezbytně nutném rozsahu, pouze v rámci pokynů od fyzické osoby Petra Jarolímová a nesmí je využít jinak.

E. Způsob zpracování osobních údajů

Fyzická osoba Petra Jarolímová zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Fyzická osoba Petra Jarolímová vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

F. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení a nabídky fotografických a vzdělávacích akcí fyzické osoby Petra Jarolímová nebo třetích stran užívá fyzická osoba Petra Jarolímová vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením nebo nabídkou fotografických a vzdělávacích akcí ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných fyzickou osobou Petra Jarolímová  je vždy zřejmé, že fyzická osoba Petra Jarolímová je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu fyzické osoby Petra Jarolímová, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

G. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro Petra Jarolímová identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Petra Jarolímová svoji totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od fyzické osoby Petra Jarolímová:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování,

 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování.

 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude fyzická osoba Petra Jarolímová oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adrese sídla fyzické osoby Petra Jarolímová.

Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit písemně na adrese sídla fyzické osoby Petra Jarolímová, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude fyzická osoba Petra Jarolímová zpracovávat. Zákazník fyzické osoby Petra Jarolímová, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit písemně na adrese sídla fyzické osoby Petra Jarolímová.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud fyzická osoba Petra Jarolímová neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla fyzické osoby Petra Jarolímová.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla fyzické osoby Petra Jarolímová.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů na základě jeho žádosti právo na oznámení ze strany fyzické osoby Petra Jarolímová v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce na základě jejich žádosti, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu fyzické osoby Petra Jarolímová.

V případě, že fyzická osoba Petra Jarolímová neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, fyzická osoba Petra Jarolímová zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla fyzické osoby Petra Jarolímová.

7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit v elektronické komunikaci.

8. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

H. Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Od 25. 5. 2018 je k dispozici tento kontakt na pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů Petra Jarolímová., pověřená osoba pro ochranu osobních údajů, Pernerova 3, 186 00 Praha 8 nebo e-mail peta.jarolimova@gmail.com.

bottom of page